Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden voor WijsGoed geregistreerd onder de handelsnaam WijsGoed training en coaching hierna te noemen: WijsGoed. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WijsGoed en een opdrachtgever tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Als WijsGoed niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WijsGoed het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van WijsGoed zijn vrijblijvend. Tenzij expliciet een aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

WijsGoed kan niet worden gehouden aan een offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, wanneer deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De vermelde prijzen zijn exclusief btw, locatiekosten, materiaalkosten, reis- en verblijfskosten tenzij anders aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht WijsGoed niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3 Contractafspraken

Wanneer opdrachtgever een offerte of aanbieding accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst tussen WijsGoed en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. WijsGoed zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

WijsGoed heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

WijsGoed is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan WijsGoed de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan WijsGoed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WijsGoed worden verstrekt. Als de benodigde gegevens niet tijdig aan WijsGoed zijn verstrekt, heeft WijsGoed het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen tegen het afgesproken tarief per uur. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan WijsGoed ter beschikking heeft gesteld.

WijsGoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WijsGoed is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. WijsGoed zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WijsGoed een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.

4 Opzegging overeenkomst

WijsGoed mag de overeenkomst opschorten of ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Ook is WijsGoed bevoegd de overeenkomst te ontbinden als het nakomen van de overeenkomst in redelijkheid niet van WijsGoed kan worden gevraagd. Als WijsGoed tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WijsGoed op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WijsGoed, zal WijsGoed in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor WijsGoed extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij WijsGoed anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet in staat is de overeengekomen activiteiten te vergoeden, staat het WijsGoed vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WijsGoed op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5 Annuleren of niet nakomen afspraak

(Medewerkers van) Opdrachtgever met afspraken voor coaching mag een afspraak voor coaching minimaal twee werkdagen voor de datum van afspraak verzetten. Het is WijsGoed toegestaan niet tijdig geannuleerde of niet nagekomen afspraken voor coaching voor 50% in rekening brengen. Ook in geval van ziekte of bij het vergeten van de afspraak. Wanneer het vaker voorkomt dat afspraken niet tijdig geannuleerd of geheel niet nagekomen worden, heeft WijsGoed het recht de overeenkomst op te zeggen.

Opdrachtgever met afspraken voor training mag een afspraak voor training minimaal 5 werkdagen voor de datum van training zonder kosten verzetten. Het is WijsGoed toegestaan een niet tijdig verplaatste training voor 50% in rekening te brengen.

Opdrachtgever met afspraken voor training mag een afspraak voor training minimaal 5 werkdagen voor de datum van training annuleren. In dat geval is het WijsGoed toegestaan de voorbereidende uren in rekening te brengen die tot moment van annuleren zijn uitgevoerd. Het is WijsGoed toegestaan een niet tijdig geannuleerde training voor 100% in rekening te brengen. Wanneer sprake is van een fixed-price opdracht en een geannuleerde training uiteindelijk ook niet op een later tijdstip wordt ingepland, wordt nog steeds het gehele geoffreerde bedrag in rekening gebracht. 

6 Vertrouwelijkheid en bedrijfsgeheimen

WijsGoed behandelt strategische en persoonlijke informatie van coachees, teamleden, workshopdeelnemers en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk. WijsGoed mag op haar website verwijzen naar de organisatienaam van de opdrachtgever.

7 Overmacht

Overmacht is een niet aan WijsGoed toe te rekenen omstandigheid, die het nakomen (van een deel) van de overeenkomst hindert. Wanneer sprake is van overmacht, is WijsGoed niet gehouden aan het nakomen van de verplichtingen aan de opdrachtgever.

WijsGoed kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 30 werkdagen zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Alle tot dan toe uitgevoerde verplichtingen die voor het intreden van de overmacht door WijsGoed zijn uitgevoerd, mogen apart gefactureerd worden. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

8 Betaling en incassokosten

Opdrachtgever dient facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. WijsGoed is gerechtigd om periodiek te factureren.

Bij te late betaling mag WijsGoed 15% van de opdrachtwaarde als incassokosten in rekening brengen en eventuele kosten van een gerechtelijke procedure.

9 Aansprakelijkheid

Als WijsGoed aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

WijsGoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WijsGoed is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

WijsGoed is alleen aansprakelijk voor schade te wijten aan opzet of grove schuld van WijsGoed of haar medewerkers. WijsGoed is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. WijsGoed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde omzet.

De opdrachtgever vrijwaart WijsGoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WijsGoed toerekenbaar is. Alle kosten en schade aan de zijde van WijsGoed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Als WijsGoed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WijsGoed beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10 Intellectueel eigendom

Van het door WijsGoed verstrekte trainingsmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Al het door WijsGoed verstrekte studiemateriaal mag alleen na toestemming van WijsGoed met bronvermelding worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

WijsGoed heeft het recht de aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Klachten

Een klacht over WijsGoed, kan per e-mail schriftelijk worden ingediend op leontine@wijsgoed.nl. Binnen 5 werkdagen bevestigt WijsGoed de ontvangst en neemt WijsGoed de klacht in behandeling. Na bevestiging van ontvangst van de klacht, zorgt WijsGoed ervoor binnen 2 weken met opdrachtgever tot een oplossing te komen. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

WijsGoed, november 2019

Contact & volgen

Leontine Kremers
E: leontine@wijsgoed.nl
T: 06-21398330
Post: Pijlkruid 8, 8043 NN, Zwolle

Op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Copyright: WijsGoed | Fotografie: Marjan van Houwelingen, Paul Bink en eigen archief
Algemene voorwaarden | Aanmeldingsvoorwaarden | Privacyverklaring
KvK-nummer: 08170128