Aanmeldingsvoorwaarden trainingen en workshops op open inschrijving

1 Bevestiging
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van je digitale inschrijving op de website, ontvang je een bevestiging van je deelname per e-mail. Je hebt recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat je – zonder opgaaf van reden – je inschrijving binnen 14 dagen vanaf de datum van je digitale inschrijving per e-mail kunt annuleren.

2 Betaling
Na de bevestiging van je deelname ontvang jij of je werkgever per post een factuur van het lesgeld. Dit bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Wacht met betalen op de factuur zodat je bij betaling het factuurnummer kunt vermelden.

3 Deelname trainingen
Wanneer je tijdens de training besluit te stoppen door zwaarwegende privéomstandigheden, kun je – binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke training – in overleg met de trainer(s) de opleiding nog eenmaal in een andere groep vervolgen.

Ben je verhinderd om aan de training deel te nemen en ben je te laat met annuleren, dan kun je jezelf laten vervangen door een andere persoon. Deze persoon moet dan binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding zijn aangemeld en moet voldoen aan de toelatingseisen. Hiervoor worden € 75,- administratie- en intakekosten in rekening gebracht.

Wanneer je gedurende een lesdag van de training verhinderd bent deel te nemen, dan zoeken we hiervoor een passende oplossing.

4 Wachtlijst
Is op het moment van jouw aanmelding de training volgeboekt, dan kom je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen de trainers degene die bovenaan de wachtlijst staat.

5 Annulering training
Tot uiterlijk 8 werkweken voor aanvang van de training kun je zonder kosten annuleren.
Annuleer je binnen 8 werkweken voor aanvang van de training, brengen we €100,- administratiekosten in rekening.
Annuleer je binnen 6 weken voor aanvang van de training, dan brengen we 25% van de verschuldigde opleidingskosten in rekening.
Annuleer je binnen 2 weken voor aanvang van de training, dan brengen we 100% van de verschuldigde opleidingskosten in rekening. Het is dan wel mogelijk om – in overleg – je inschrijving door te schuiven naar een volgende groep.
Zonder officiële annulering, verplicht je je tot het voldoen van het totale bedrag.

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn om de training van start te kunnen laten gaan, kan WijsGoed besluiten te annuleren. Binnen 14 werkdagen na annulering is dan het door jou overgemaakte trainingsgeld teruggestort.

6 Annulering workshop
Tot uiterlijk 8 werkweken voor aanvang van de workshop kun je zonder kosten annuleren.
Annuleer je binnen 8 werkweken voor aanvang van de workshop, brengen we €25,- administratiekosten in rekening.
Annuleer je binnen 6 weken voor aanvang van de training, dan brengen we 50% van de verschuldigde workshopkosten in rekening.
Zonder officiële annulering, verplicht je je tot het voldoen van het totale bedrag.

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn om de workshop van start te kunnen laten gaan, kan WijsGoed besluiten te annuleren. Binnen 14 werkdagen na annulering is dan het door jou overgemaakte workshopgeld teruggestort.

7  Wijzigingen
De groepssamenstelling, de trainingslocatie, de lesdagen en aanvangstijden kunnen zowel vooraf als tussentijds wijzigen.
De prijzen die genoemd worden op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

8 Aansprakelijkheid
De trainingen en workshops worden gegeven door trainers die het beste uit zichzelf en uit jou willen halen. Het is belangrijk je te realiseren dat de trainingen en workshops geen (vervanging voor) therapie zijn.
WijsGoed is alleen aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door WijsGoed, met een maximum van de hoogte van het lesgeld van de door jou gevolgde training.
WijsGoed  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 

WijsGoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tenzij haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Tijdens trainingen en workshops wordt ook gewerkt met paarden. Als je in de bak staat met één of meerdere paarden, is het de verantwoordelijkheid van jou als deelnemer om de veiligheidsregels, die de trainers gecommuniceerd hebben, in acht te nemen en om aanwijzingen van de trainers ten aanzien van de veiligheid direct op te volgen. WijsGoed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe gevolgschade door gedrag van de paarden wanneer deze aanwijzingen en regels niet door jou als deelnemer zijn opgevolgd.

9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Alle informatie die door jou wordt verstrekt, wordt door WijsGoed en door de trainer(s) vertrouwelijk behandeld.

10 Studiemateriaal
Van het door WijsGoed verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Al het verstrekte studiemateriaal mag alleen na toestemming van WijsGoed met bronvermelding worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

11 Klachtenprocedure
Wanneer je een klacht hebt over trainingen en workshops van WijsGoed, dan kun je contact opnemen met leontine@wijsgoed.nl. Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging en komt je klacht in behandeling. Na de bevestiging van ontvangst van je klacht, komt er samen met jou binnen 2 weken een oplossing. Als het niet binnen deze 2 weken lukt, hoor je dat zo snel als mogelijk. Klachten worden apart geregistreerd in ons digitale systeem. Na afronding van de afhandeling van de klacht, wordt het dossier rond je klacht 12 maanden bewaard.

WijsGoed, november 2019

Contact & volgen

Leontine Kremers
E: leontine@wijsgoed.nl
T: 06-21398330
Post: Pijlkruid 8, 8043 NN, Zwolle

Op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Copyright: WijsGoed | Fotografie: Marjan van Houwelingen, Paul Bink en eigen archief
Algemene voorwaarden | Aanmeldingsvoorwaarden | Privacyverklaring
KvK-nummer: 08170128